Bron över Genevadsån på plats den 14 mars 2018.

Bron över Genevadsån är klar

Nu är brobygget över Genevadsån klart, vilket innebär att Kattegattleden får en ännu mer kustnära och bilfri sträckning. Bron binder också ihop Gullbranna och Tönnersa naturreservat och ökar tillgängligheten för friluftslivet i de vackra naturområdena. I Genevadsån vandrar lax, havsöring, havsnejonöga och ål, men inga viktiga lekplatser eller ståndplatser finns nedströms om bron, som anlagts på borrade stålrörspålar.

Den 20 meter långa bron lyftes på plats från motorvägsbron den 14 mars 2018. Stålbron, som är cirka 2,5 meter bred och 20 meter lång, har anslutande gång- och cykelväg, motsvarande ungefär 100 meter på båda sidor om ån.

Projektet har varit planerat i flera år och efter sommaren 2017 fick Halmstads kommun tillstånd av Mark- och miljödomstolen att bygga en gång- och cykelbro över Genevadsån.

Området där bron byggs ligger utanför naturreservaten Tönnersa och Gullbranna, med undantag av en liten yta på totalt 13 kvadratmeter i varje naturreservat, där vägen anslutits till befintliga gång- och cykelvägar. För detta arbete har kommunen fått dispens.

I dagsläget (april 2018) återstår för Länsstyrelsen att återställa vägen efter att arbetet i naturreservaten är klara och för Halmstad kommun att komplettera skyltningen på sträckan.

Mer information om bron över Genevadsån, se Halmstad kommun hemsida.